STEMCELL REJU

We’re open 10:00am – 8:00pm daily
Check availability

STEM CELL??

สเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราตามธรรมชาติ ซึ่งเซลล์ปกติในร่างกายมนุษย์นั้นจะทำหน้าที่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของตนเองได้ เช่น เซลล์สมอง ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ผิวหนังได้ อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาหรือแบ่งตัวได้ ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป เซลล์เหล่านี้ก็จะเสื่อมถอยหรือลดจำนวนลงตามธรรมชาติ


Medical result

ปัจจุบันมีผลงานวิจัยมากมายรองรับถึงคุณสมบัติในเรื่องของ stem cell ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์ในร่างกายที่เสื่อมสภาพ ซึ่งมีการศึกษาพบว่าคนที่เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังจะมีปริมาณ stem cell น้อยกว่าคนปกติจึงเป็นที่มาของการศึกษาถึงการใช้ stem cell เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ (regenerative medicine) หรือที่เรียกว่า Cell Therapy


stemcell therapy research

CLEANROOM CLASS 100 /1,000

WHAT IS “STEMCELL”?

สเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราตามธรรมชาติ ซึ่งเซลล์ปกติในร่างกายมนุษย์นั้นจะทำหน้าที่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของตนเองได้ เช่น เซลล์สมอง ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ผิวหนังได้ อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาหรือแบ่งตัวได้ ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป เซลล์เหล่านี้ก็จะเสื่อมถอยหรือลดจำนวนลงตามธรรมชาติ

View Pricing

REJU® GROWTH FACTOR

Growth Factor คือ สารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สามารถกระตุ้นให้เซลล์มีการเพิ่มจำนวน การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเซลล์ได้ เป็นสารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันมีการนำ Growth Factor มาใช้ในเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-ageing Medicine) โดยมีการสกัดสาร Growth Factor จาก Placenta

View Pricing